Universitätsklinik
für Innere Medizin II Innsbruck

(Infektiologie, Immunologie, Tropenmedizin, Rheumatologie, Pneumologie)
Medizinische Universität Innsbruck

Universitätsklinik für Innere Medizin II Innsbruck | Anichstrasse 35, A-6020 Innsbruck | Tel.: +43 50 504-0 , Fax: +43 50 504-23317