Universitätsklinik
für Innere Medizin II Innsbruck

(Infektiologie, Immunologie, Tropenmedizin, Rheumatologie, Pneumologie)
Medizinische Universität Innsbruck

Home > Forschung > Infektiologie und Immunologie

Universitätsklinik für Innere Medizin II Innsbruck | Anichstrasse 35, A-6020 Innsbruck | Tel.: +43(0)512504-23251, Fax: +43(0)512504-23317